STATUT

ZWIĄZEK OWCZARKA NIEMIECKIEGO DŁUGOWŁOSEGO
W POLSCE
STATUT
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Związek Owczarka Niemieckiego Długowłosego w Polsce zwany w dalszej
części statutu „Związkiem”

§2

Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działa na podstawie obowiązującego prawa o
stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§3

1.Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.2. Siedzibą władz Związku jest miasto Wrocław.
3. Związek ma prawo powoływania oddziałów terenowych.
4. Związek może być członkiem Międzynarodowej Organizacji, o ile nie narusza to zobowiązań
wynikających z umów międzynarodowych w których Polska jest stroną.
5. Związek może posiadać własny organ prasowy i serwis internetowy.

§4

Związek ma prawo używania pieczęci i odznak wg obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§5

Związek, jako stowarzyszenie osób zainteresowanych hodowlą owczarka niemieckiego, szwajcarskiego i
staroniemieckiego oraz szkoleniem psów w celach użytkowych lub sportowych, opiera swoją działalność
na pracy społecznej ogółu członków.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU


§6

1. Celem Związku jest oparta na podstawach naukowych organizacja hodowli i szkolenia owczarka
niemieckiego, szwajcarskiego i staroniemieckiego dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu zarówno pod
względem użytkowym jak i eksterierowym.
2. Związek realizuje swoje cele przez:
1. reprezentowanie interesów hodowców owczarka niemieckiego, szwajcarskiego i
staroniemieckiego przed władzami i instytucjami w kraju oraz organizacjami kynologicznymi
międzynarodowymi,
2. prowadzenie Polskiej Księgi Rodowodowej owczarka niemieckiego, szwajcarskiego i
staroniemieckiego,
3. organizowanie i uczestniczenie w okręgowych , krajowych i międzynarodowych wystawach
psów rasowych,
4. organizowanie zawodów i konkursów krajowych i międzynarodowych,
5. rozwijanie i popieranie działalności marketingowej, wydawniczej, internetowej oraz naukowobadawczej
w zakresie kynologii,
6. współpracę w dziedzinie kynologii z zakładami naukowo badawczymi w kraju i zagranicą,
7. organizowanie zebrań, kursów i wykładów,
8. organizację szkoleń i doskonalenia instruktorów, treserów, sędziów oraz asystentów,
9. czuwanie nad przestrzeganiem etyki kynologicznej,
10. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych czynności i środków działania
związanych z realizacją celów Związku,
11. działanie na rzecz ochrony zwierząt na podstawie ustawy o zwierzętach,

§7

1. Związek do prowadzenia swych spraw może zatrudniać i wynagradzać pracowników oraz członków
zarządu stowarzyszenia za pełnione funkcje w organizacji na podst. ustawy (art.2 ust.3).
2. Związek może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych
przepisach.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§8

Członkami Związku Owczarka Niemieckiego Długowłosego w Polsce mogą być osoby fizyczne i prawne
zainteresowane hodowlą owczarka niemieckiego, szwajcarskiego i staroniemieckiego.
1. Członkowie Związku dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych.

§9

1. Członkiem zwyczajnym Związku może być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat.
2.Członkiem Związku może być również młodzież od lat 15-tu za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Członek zwyczajny nabywa czynne i bierne prawo wyborcze w momencie przyjęcia do Związku.
4. Członkowie wspierający i honorowi posiadają wszystkie prawa przynależne członkom zwyczajnym z
wyjątkiem praw wyborczych.

§10

1. Warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego Związku jest:
a) złożenie deklaracji członkowskiej w dowolnym oddziale terenowym lub Zarządzie Głównym.
c) uiszczenie obowiązujących opłat członkowskich.

§11

1. Uchwałę o przyjęcie na członka zwyczajnego Związku podejmuje zarząd oddziału terenowego lub
Zarząd Główny.
2. Ponowne przyjęcie do Związku osoby poprzednio wykluczonej może nastąpić nie wcześniej niż po
upływie 2 lat od daty prawomocnego wykluczenia.

§12

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub instytucja zainteresowana hodowlą owczarka
niemieckiego, szwajcarskiego i staroniemieckiego, która zadeklaruje odpowiednie poparcie dla działalności
Związku.
2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny.

§13

1. Członkostwo honorowe nadaje Zjazd Członków lub Delegatów na wniosek Zarządu Głównego osobom,
które wyróżniły się szczególnymi zasługami dla rozwoju kynologii polskiej.

§14

Członek zwyczajny ma prawo:
1. uczestniczyć w walnym zgromadzeniu członków oddziału do którego został przyjęty
2. wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Związku na zasadach określonych w §9 pkt.3 oraz §24
pkt.1 statutu.
3. wysuwać postulaty i wnioski do właściwych władz Związku, poddawać krytyce ich działalność oraz
zwracać się do nich z pytaniami i skargami.
4. korzystać ze wszystkich urządzeń i świadczeń Związku oraz uczestniczyć w imprezach Związku na
zasadach, określonych przez Zarząd Główny.
5. brać udział w posiedzeniu organów Związku, na którym są rozpatrywane sprawy dotyczące jego osoby.
6. nosić odznakę związku, którą uchwali Zarząd Główny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§15

Członek Związku jest zobowiązany:
1. przestrzegać postanowień statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał związkowych,
2. sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu powierzone przez władze Związku,
3. stosować w hodowli i szkoleniu psów regulaminy, instrukcje i uchwały wydane w tym zakresie przez
władze Związku,
4. stać na straży dobrego imienia Związku.
5. płacić regularnie składki członkowskie do 31.03 roku bieżącego (po terminie za zwłokę +50%).
6. humanitarnie traktować zwierzęta i przestrzegać ustawy o ochronie zwierząt.
7. informować Zarząd o zmianie danych kontaktowych (adresu zamieszkania, adresu mailowego,
telefonu).

§16

1.Członkowie Związku pełnią powierzone im w drodze wyborów funkcje społecznie, mogą jednak otrzymać
zwrot poniesionych kosztów i diet w razie pełnienia funkcji poza miejscem zamieszkania.
1. Związek do prowadzenia swych spraw może zatrudniać i wynagradzać pracowników oraz członków
Związku stowarzyszenia na podst. ustawy (art.2 ust.3).

§17

Członkostwo Związku ustaje w przypadku:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu.
2. nie opłacenia składki członkowskiej za rok bieżący do końca danego roku kalendarzowego, z wyjątkiem
przypadku gdy Zarząd Główny uzna zwłokę za usprawiedliwioną.
3. na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową utraty praw publicznych.
4. wykluczenia
a) orzeczeniem sądu koleżeńskiego lub Zarządu Głównego
b) uchwałą Zarządu Głównego za rażące naruszenia postanowień statutu, regulaminu lub uchwał władz
Związku w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji sądów koleżeńskich oraz prowadzenia działalności
szczególnie szkodliwej dla Związku. Od uchwały Zarządu Głównego o wykluczeniu ze Związku przysługuje
prawo wniesienia odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego w ciągu 14 dni od zawiadomienia o
wykluczeniu.
5. śmierci.

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE NACZELNE ZWIĄZKU


§18

1. Naczelnymi władzami Związku są:
1) Zjazd Członków lub Delegatów
2) Zarząd Główny
3) Główna Komisja Rewizyjna
4) Główny Sąd Koleżeński
5) Zjazd Nadzwyczajny Członków lub Delegatów
2. Władze naczelne kierują działalnością Związku i sprawują kontrolę nad działalnością oddziałów.
3. Naczelne władze Związku działają zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami, postanowieniami
statutu oraz na ich podstawie danymi uchwałami i regulaminami.
4. Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy
członków.
5. W przypadku wykluczenia, rezygnacji lub śmierci członka władz w trakcie kadencji ,skład osobowy
tych władz uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba
dokooptowanych osób w ten sposób nie może przekroczyć 2 członków pochodzących z wyboru
.Uzupełnienie składu dokonuje organ, którego skład został pomniejszony. W przypadku kiedy jest to
niemożliwe Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Członków lub Delegatów, który dokonuje
uzupełnienia tych władz poprzez wybory.
A. ZJAZD CZŁONKÓW I DELEGATÓW

§19

1. Zjazd Członków lub Delegatów jest najwyższą władzą Związku,
2. Delegatów na zjazd wybiera się w przypadku gdy Związek będzie liczył ponad 200 członków. W
przeciwnym razie zwołuje się Zjazd Członków Związku.
3. W zjeździe Członków lub Delegatów udział biorą:
1) członkowie Związku z głosem decydującym.
2) z głosem decydującym delegaci wybrani na walnych zgromadzeniach członków oddziału według
klucza ustalonego przez Zarząd Główny, w wypadku powstania oddziałów.
3) z głosem doradczym członkowie honorowi oraz członkowie ustępujących władz Związku.
4. Zjazd Członków lub Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§20

1. Zwyczajny Zjazd Członków lub Delegatów zwołuje Zarząd Główny co 3 lata.
2. Uchwały Zjazdu Członków lub Delegatów zapadają w pierwszym terminie zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. Uchwały podjęte w drugim terminie są
prawomocne bez względu na liczbę obecnych. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego
obrad.

§21

Do kompetencji Zjazdu Członków lub Delegatów należy decydowanie o wszystkich sprawach Związku, w
szczególności:
1) ustalenie ogólnych wytycznych działalności władz Związku.
2) uchwalenie regulaminów władz naczelnych Związku.
3) uchwalenie statutu Związku i jego zmian.
4) uchwalenie i zatwierdzenie przedstawianych przez Zarząd Główny sprawozdań oraz planów działalności.
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu
Koleżeńskiego.
6) rozpatrywanie wniosków Zarządu Głównego oraz wniosków zgłoszonych na Zjeździe.
7) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez zarządy oddziałów.
8) podejmowanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej uchwał w przedmiocie absolutorium dla
ustępującego Zarządu Głównego.
9) nadawanie godności prezesa honorowego Związku.
10) nadawanie godności członka honorowego Związku.
11) wybór przewodniczącego Zarządu Głównego oraz zatwierdzenie składu Zarządu Głównego,
zaproponowanego przez przewodniczącego Zarządu Głównego, na okres 3 lat
12) wybór Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego na okres 3 lat.

§22

Zarząd Główny zawiadamia na piśmie lub drogą elektroniczną, uprawnionych do wzięcia udziału (§19
pkt.3), o terminie, miejscu i porządku dziennym Zjazdu Zwyczajnego Członków lub Delegatów co najmniej
miesiąc przed Zjazdem, (załączając do zawiadomienia sprawozdania i plany o działalności oraz inne
materiały i wnioski dotyczące spraw, będących tematem obrad zjazdu )

§23

1. Nadzwyczajny Zjazd Członków lub Delegatów zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na wniosek
Głównej Komisji Rewizyjnej, na żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Związku lub Główna
Komisja Rewizyjna w przypadku nieukonstytuowania się Zarządu, nie później niż po upływie dwóch
miesięcy od zgłoszenia wniosku lub żądania.
2. Delegatami na nadzwyczajny Zjazd Delegatów są wybrani delegaci na ostatni Zjazd Zwyczajny.
3. Nadzwyczajny Zjazd Członków lub Delegatów obraduje tylko nad sprawami dla których został zwołany.
4. Powiadomienie pisemnie lub drogą elektroniczną, uprawnionych członków do wzięcia udziału w
nadzwyczajnym Zjeździe, o terminie, miejscu i porządku obrad następuje co najmniej 14 dni przed
zjazdem.

B. PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU GŁÓWNEGO

§24

1. Funkcję Przewodniczącego Zarządu Głównego może pełnić tylko członek zwyczajny Związku.
2. Wyboru przewodniczącego dokonuje Zjazd Członków i Delegatów lub Zjazd Nadzwyczajny Członków i
Delegatów.
3. Funkcję Przewodniczącego Zarządu Głównego pełnić będzie osoba , która otrzymała największą ilość
głosów w wyborach.

 

C. ZARZĄD GŁÓWNY

§25

Zarząd Główny jest organem wykonawczym Zjazdu Członków lub Delegatów i odpowiada przed nim za
swoją działalność.

§26

Członków Zarządu powołuje Zjazd Członków lub Delegatów na propozycję Przewodniczącego Zarządu
Głównego.

§27

1. Zarząd Główny składa się z 4 członków oraz 2 zastępców (członków rezerwowych) wybranych przez
Zjazd Członków lub Delegatów na okres 3lat.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyboru,
spośród swych członków w głosowaniu tajnym, chyba że Zarząd uchwali jawność, zostaje wybrany jeden
wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik.
3. W razie rezygnacji, zawieszenia lub śmierci członka Zarządu Głównego w trakcie kadencji jest on
uzupełniany o zastępców ( w kolejności wynikającej z ilości uzyskanych głosów ). Kooptacji dokonują
pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie nie można powołać więcej niż 2 członków Zarządu Głównego.

§28

Zarząd Główny zbiera się na posiedzenia w miarę potrzeby jednak nie rzadziej niż raz na 4 miesiące.

§29

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. reprezentowanie Związku na zewnątrz.
2. realizowanie uchwał Zjazdu Członków lub Delegatów.
3. kierowanie działalnością Związku.
4. uchwalanie wszelkich opłat na rzecz Związku oraz wysokości składki członkowskiej.
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Związku.
6. uchwalanie budżetu i planów działalności Związku.
7. podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania i zbywania nieruchomości zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
8. nadzór nad działalnością zarządów oddziałów oraz kontrola ich prac.
9. podejmowanie uchwał o tworzeniu nowych lub rozwiązywaniu istniejących oddziałów.
10. uchwalanie regulaminów i instrukcji nie zastrzeżonych do kompetencji Zjazdu Członków i Delegatów.
11. powoływanie komisji i zespołów niezbędnych do realizacji celów i zadań Związku.
12. prowadzenie gospodarki majątkiem i funduszami Związku.
13. przyznawanie pochwał na piśmie, dyplomów nagród rzeczowych, odznak honorowych Związku
członkom wyróżniającym się wzorowym wykonywaniem swych obowiązków oraz aktywnym udziałem w
realizacji zadań Związku.
14. występowanie z wnioskiem o nadanie godności Członka honorowego.
15. dokonywanie wpisów do Księgi Rodowodowej Związku.
16. zatwierdzanie preliminarzy budżetowych oddziałów.
17. wydawanie czasopism Związku oraz innych wydawnictw związanych z kynologią i działaniem Związku
18. zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków lub zarządów oddziałów w razie stwierdzenia
bezczynności lub działalności ogólnie sprzecznej z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami
statutu. Na okres zawieszenia zarządu oddziału, Zarząd Główny powołuje tymczasowy zarząd na czas
niezbędny, nie dłuższy jednak niż do najbliższego walnego zebrania członków oddziału.
19. ustalenie udziałów i wyznaczenie przedstawicieli na międzynarodowe zjazdy.
20. wykonywanie obowiązków niewymienionych w niżej wymienionym paragrafie, a określonych w innych
postanowieniach statutu.
21. nadawanie i odbieranie uprawnień sędziów kynologicznych, międzynarodowych, stażystów wg
regulaminu.
22. podejmowanie współpracy z innymi organizacjami .
23. wprowadzanie do oddziałów związku Zarządu Komisarycznego , jeżeli ich działalność wykazuje rażące
naruszenie statutu i regulaminów.

§30

Przewodniczący Zarządu Głównego działa w imieniu Zarządu Głównego w okresach pomiędzy jego
posiedzeniami, może podejmować decyzje we wszystkich sprawach z wyjątkiem określonych w §29 pkt 4,
5,6,9,10,11, 13,14,18,21, 22,23 I w §54.
D.GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§31

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców ( członków rezerwowych ).
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza.
3. Do skuteczności uchwał i wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej niezbędna jest obecność na posiedzeniu
co najmniej 2 członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.
4. Główna Komisja Rewizyjna nadzoruje i koordynuje pracę oddziałowych komisji rewizyjnych.
5. W przypadku utraty członkostwa przez członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji jest ona
uzupełniana o zastępców w kolejności wynikającej z ilości uzyskanych głosów. Kooptacji dokonują
pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu .W tym trybie można powołać nie więcej niż 2
osoby.
6. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym ,w posiedzeniach
Zarządu Głównego .
7. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organizacji.

§32

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki
finansowej.
2) występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu Głównego i
żądanie wyjaśnień.
3) Składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Zjeździe Członków lub Delegatów,
występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla zastępującego Zarządu Głównego.
4) kontrolowanie działalności oddziałowych komisji rewizyjnych.
5) zawieszanie w czynnościach oddziałowych komisji rewizyjnych lub poszczególnych ich członków w
przypadku stwierdzenia bezczynności lub działalności sprzecznej z postanowieniami statutu ,uchwałami
władz Związku i regulaminami. W razie zawieszenia oddziałowej komisji rewizyjnej – do czasu wybrania
nowej – na najbliższym walnym zgromadzeniu członków jej obowiązki przejmuje Główna Komisja
Rewizyjna.
6) Główna Komisja Rewizyjna może dokonać kontroli całokształtu działalności Związku w każdym czasie,
jednak nie rzadziej niż raz na rok.

E. GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

§33

Sądy koleżeńskie rozstrzygają sprawy związane z naruszeniem postanowień statutu, regulaminów,
instrukcji i uchwał Związku w sprawach hodowlanych.

§34

Sądy koleżeńskie w wyniku rozpatrzenia sprawy mogą:
1. udzielić upomnienia lub nagany.
2. czasowo pozbawić prawa udziału w wystawach, zawodach i innych imprezach związkowych
3. zawiesić w prawach hodowcy
4. wykluczyć ze Związku.

§35

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5 członków i 2 zastępców (członków rezerwowych).
2. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego ,zastępcę
przewodniczącego i sekretarza .
3. W przypadku utraty członkowstwa przez członka Głównego Sądu Koleżeńskiego w trakcie kadencji jest
ona uzupełniana o zastępców w kolejności uzyskanych głosów . Kooptacji dokonują pozostali członkowie
organu , który uległ zmniejszeniu .W tym trybie można powołać nie więcej niż 2 członków składu organu.

§36

1. Główny Sąd Koleżeński jest instancją odwoławczą od orzeczeń oddziałowych sądów koleżeńskich.
2. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje jako pierwsza instancja sprawy członków pełniących funkcje z
wyboru we władzach naczelnych i oddziałowych Związku.
3. Główny Sąd Koleżeński orzeka w kompletach złożonych z trzech członków z których jeden, wyznaczony
przez przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego jest przewodniczącym kompletu.
4. Odwołanie od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego, działającego jako I instancja rozpatruje Główny
Sąd Koleżeński w pełnym składzie.
5. Orzeczenie Głównego Sądu Koleżeńskiego II instancji jest ostateczne.

§37

1. Główny Sąd Koleżeński sprawuje nadzór i koordynuje działalność oddziałowych sądów koleżeńskich i
jest uprawniony do zawieszania w czynnościach oddziałowych sądów koleżeńskich bądź poszczególnych
ich członków w przypadku bezczynności, sprzecznej z postanowieniami statutu działalności i regulaminów.
2. W razie zawieszenia w czynnościach oddziałowych sądów koleżeńskich sprawy należące do
kompetencji tegoż sądu przejmuje Główny Sąd Koleżeński do czasu wybrania oddziałowego sądu
koleżeńskiego na najbliższym walnym zgromadzeniu członków oddziału.
3. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji w Związku.

ROZDZIAŁ V
ODDZIAŁY ZWIĄZKU


§38

1. Oddziały Związku powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
2. Oddziały realizują zadania Związku na terenie miasta, dzielnicy lub województwa, w którym mają swoją
siedzibę.
3. Do powołania oddziału wymagana jest liczba co najmniej 20 osób.
4. Do oddziałów mogą należeć członkowie z innych województw.

§39

1. Władzami oddziału są:
1) Walne zgromadzenie członków oddziałów
2) Zarząd Oddziału.
3) Oddziałowa Komisja Rewizyjna.
4) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz oddziału trwa 2 lata.

§40

1. Najwyższą władzą Związkowego oddziału jest Walne Zgromadzenie członków oddziału.
2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem decydującym wszyscy członkowie
zwyczajni a z głosem doradczym członkowie Zarządu Głównego i zaproszeni goście.

§41

Walne Zgromadzenie Członków oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne

§42

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze zwołuje Zarząd oddziału raz w roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków oddziału zwołuje Zarząd Oddziału.
1) na podstawie własnej uchwały.
2) na żądanie Zarządu Głównego.
3) na żądanie 2/3 liczby członków oddziału posiadających bierne i czynne prawa wyborcze.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków oddziału podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach dla
rozpatrzenia których zostało zwołane.
4. O terminie i porządku dziennym Walnego Zgromadzenia Zarząd Oddziału zawiadamia członków i Zarząd
Główny co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału zapadają w ten sam sposób jak uchwały Walnego
Zgromadzenia Związku.

§43

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków oddziału należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionych przez władze oddziału sprawozdań oraz planu
działalności ustalającego ogólny kierunek działania oddziału i budżetu na okres między zgromadzeniowy.
2) rozpatrywanie wniosków Zarządu oddziału oraz wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.
3) rozpatrywanie wniosków oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
4) podejmowanie na wniosek oddziałowej Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie absolutorium dla
Zarządu Oddziału.
5) wybór przewodniczącego oddziału oraz zatwierdzenie składu Zarządu Oddziału proponowanego przez
przewodniczącego Zarządu Oddziału, oddziałowej Komisji Rewizyjnej i oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
6) wybór delegatów i ich zastępców na Zjazd Delegatów w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny.

§44

Raz do roku Zarząd Oddziału zwołuje sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków oddziału, które
obraduje nad sprawami określonymi w §43 pkt. 1,2,3 oraz uzupełnia lub przeprowadza wybory władz w
przypadkach określonych w §29 pkt.18,§32 pkt. 5 i §37 pkt.2

§45

1. Zarząd Oddziału składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek
przewodniczącego Zarządu Oddziału.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu, które powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od wyborów
wybiera zastępcę przewodniczącego i skarbnika.
3. Przewodniczący lub w razie jego nieobecności zastępca reprezentuje oddział na zewnątrz.
4. Zarząd Oddziału zbiera się na posiedzeniu w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej jak raz na kwartał.
5. Uzupełnienie władz §28.

§46

Do kompetencji Zarządu oddziału należy:
1) kierowanie pracami oddziału.
2) opracowywanie planów działalności oraz preliminarzy budżetowych oddziału dla Walnego Zgromadzenia
i Zarządu Głównego.
3) opracowanie sprawozdań z działalności zarządu oddziału dla Walnego Zgromadzenia i Zarządu
Głównego.
4) Zarządzanie majątkiem w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Główny.
5) przedstawienie wniosków Zarządowi Głównemu w przedmiocie powoływania sędziów kynologicznych,
asystentów i treserów.
6) wykonanie uchwał władz Związku.
7) wykonanie zadań zleconych przez Zarząd Główny.
8) zwoływanie Walnych Zgromadzeń członków oddziałów.
9) udzielanie upomnień lub nagan w sprawach o których mowa w § 17 pkt. 4a i 4b.
10) zawieszanie w prawach członka Związku na okres 6 miesięcy w przypadku rażącego naruszenia
statutu, regulaminów i uchwał Związku w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Sądów Koleżeńskich
lub działalności na szkodę. Od uchwał o zawieszeniu przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w
terminie 14 dni od zawiadomienia o zawieszeniu.

§47

Między posiedzeniami Zarządu pracą oddziału kieruje przewodniczący, może on podejmować uchwały we
wszystkich sprawach z wyjątkiem określonych w §46 pkt. 2,5,8,10.

§48

Oddziałowa Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie członków
oddziału, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§49

1.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności oddziału zwłaszcza pod względem celowości, rzetelności,
gospodarności oraz działalności finansowej, hodowlanej i szkoleniowej.
2) występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami do Zarządu Oddziału i żądanie wyjaśnień.
3) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu i występowanie z
wnioskami w przedmiocie absolutorium dla Zarządu oddziału.
4) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności Głównej Komisji Rewizyjnej
2. Członkowie oddziałowej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym na
posiedzeniu władz oddziału.
3. Oddziałowa Komisja Rewizyjna może dokonywać kontroli całokształtu działalności oddziału w każdym
czasie nie rzadziej niż raz do roku

§50

1.Oddziałowy Sąd Koleżeński składa się z 3 członków , wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Sąd
Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
2. Sąd Koleżeński rozpatruje jako sąd I instancji sprawy członków oddziału określone w §33.

§51

1. Oddziałowy Sąd Koleżeński orzeka w składzie złożonym z trzech członków z których jeden wyznaczony
przez przewodniczącego Sądu jest przewodniczącym składu.
2. Postanowienia §34 stosuje się odpowiednio.
3. Sąd Koleżeński składa sprawozdanie z całokształtu swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu oraz
Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu.
4. Od orzeczeń oddziałowych Sądów Koleżeńskich przysługuje odwołanie do Głównego Sądu
Koleżeńskiego w ciągu 14 dni od ogłoszenia lub doręczenia orzeczenia.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU


§52

Majątek i fundusze Związku oraz oddziałów związku powstają z wpisowego, składek członkowskich i
wpływów z działalności gospodarczej Związku oraz darowizn, spadków, dotacji i innych wpływów zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

§53

Fundusze Związku służą do prowadzenia działalności.

§54

1. Gospodarka finansowa Związku prowadzona jest przez Zarząd Główny oraz przez Zarządy oddziałów w
ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Główny. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz
rachunkowość zgodnie zobowiązującymi przepisami.
2. Oświadczenia w sprawach majątkowych, przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych oraz w sprawach
niemajątkowych Związku wymagają dla swej ważności podpisów dwóch osób, przewodniczącego lub
zastępcy Zarządu Głównego i skarbnika lub innego upoważnionego członka Zarządu Głównego.

§55

Zmiany statutu uchwala Zjazd Członków lub Delegatów zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej ½ ogólnej liczby członków lub delegatów.

§ 56

Wniosek o zmianę statutu przedkłada Zjazdowi Członków lub Delegatów Zarząd Główny z własnej
inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Związku.

§57

Rozwiązanie Związku wymaga uchwały Zjazdu Członków lub Delegatów podjętej zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków lub delegatów powołując jednocześnie
Komisję Likwidacyjną.

§58

W razie rozwiązania Związku jego majątek zostanie przekazany na cele określone uchwałą Zjazdu
Członków lub Delegatów.