REGULAMIN HODOWLI

REGULAMIN HODOWLI OWCZARKA NIEMIECKIEGO DŁUGOWŁOSEGO
Niniejszy regulamin ma na celu zapewnienie hodowli owczarka niemieckiego długowłosego
pełnowartościowego pod względem cech psychicznych oraz fizycznych, a także ustalenie obowiązków
i uprawnień członków Związku zajmujących się hodowlą.
Regulamin ten zostaje zatwierdzony przez Zarząd Główny w dniu 02 01 2012r.
I PRZEPISY OGÓLNE
§ 1
Regulamin Hodowli Owczarka Niemieckiego Długowłosego wprowadza się na podstawie
§ 29 pkt.10 Statutu Związku Owczarka Niemieckiego Długowłosego w Polsce zwanego w dalszym
ciągu Związkiem.
§ 2
Celem hodowli jest oparte na naukowych podstawach rozmnażanie i doskonalenie rasy owczarka
niemieckiego długowłosego pod względem cech psychicznych i fizycznych.
§ 3
Za hodowcę uważa się członka Związku prowadzącego hodowlę zgodnie z przepisami niniejszego
Regulaminu oraz innymi wytycznymi hodowlanymi, posiadającego jedną lub więcej suk hodowlanych
oraz zatwierdzony przydomek hodowlany.
§ 4
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów niniejszego regulaminu należy do Zarządu Głównego
Związku.
II PRZYDOMKI HODOWLANE
§ 5
1. Członek Związku rozpoczynający prowadzenie hodowli powinien wystąpić o zatwierdzenie przez
Zarząd Główny przydomka hodowlanego.
Przydomek zgłasza się w formularzu w 2 egzemplarzach, z których jeden po zatwierdzeniu otrzymuje
hodowca, drugi pozostaje w aktach.
2. Zarząd Główny odmawia zarejestrowania przydomka o brzmieniu identycznym lub bardzo
zbliżonym do już zarejestrowanego.
3. Nazwę psa pisze się dużymi literami, zaś przydomek małymi.
§ 6
1. Przydomek hodowlany zarejestrowany przez Zarząd Główny jest chroniony.
2. Nowy właściciel po przejęciu hodowli może zachować przydomek za pisemną zgodą poprzedniego
hodowcy, potwierdzony przez Zarząd Główny Związku.
III PRZEGLĄDY HODOWLANE
§ 7
1. Zakwalifikowanie do hodowli psa lub suki następuje na podstawie pozytywnej oceny cech
psychicznych i wyglądu zewnętrznego. Oceny psychiki i eksterieru dokonują sędziowie z
uprawnieniami wydanymi przez Związek Owczarka Niemieckiego Długowłosego (ZOND) i
upoważnione przez Zarząd Główny osoby.
2. Cechy psychiczne bada się za pomocą testów.
3.Oceny wyglądu zewnętrznego dokonuje się na przeglądzie hodowlanym. Dla każdego psa i suki
wypełnia się formularz ”Karta Oceny Hodowlanej”, która jest dokumentem hodowlanym.
4. Do hodowli nie dopuszcza się psów i suk lękliwych.
§ 8
Do hodowli kwalifikuje się bez badania testowego psy i suki:
1. Psy i suki wyszkolone wg regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd Główny z wyjątkiem PT.
2. Psy używane jako, psy ratownicze, przewodnicy niewidomych, służbowe policji, wojska itp. ze
świadectwem stwierdzającym ich wyszkolenie.
IV SUKI HODOWLANE
§ 9
Do hodowli dopuszcza się sukę, która:
a) jest zarejestrowana w Związku oraz wpisana do Polskiej Księgi Rodowodowej (OND),
b) została zakwalifikowana na przeglądzie hodowlanym,
c) pozytywnie zaliczyła testy, lub posiada świadectwo potwierdzające jej wyszkolenie (z wyjątkiem
PT),
d) ukończyła 18 miesięcy,
e) po ukończeniu 12 miesięcy życia została przebadana w kierunku dysplazji ED,HD z wynikiem A lub
B (odczytu i wpisu do rodowodu dokonują wyłącznie lekarze uprawnieni przez ZG Związku Owczarka
Niemieckiego Długowłosego (ZOND),oraz DNA.
f) uzyskała powyżej 15 miesięcy życia wymagane oceny wystawowe na dwóch różnych wystawach.
Suka hodowlana traci uprawnienia:
a) z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat,
b) po wystąpieniu hodowcy ze Związku lub skreśleniu z listy członków na skutek nieopłacania składek,
c) po wykluczeniu hodowcy ze Związku.
3. Zarząd Główny na wniosek hodowcy może zezwolić na używanie do hodowli suki, która ukończyła
8 lat, przez dalszy rok pod warunkiem, że jest w dobrej kondycji i daje dobre potomstwo.
4. Do hodowli kwalifikują oceny z wystaw wyłącznie organizowanych przez ZOND.
Suki – ocena min. bardzo dobra
V PSY REPRODUKTORY
§ 10
Dopuszcza się psa do hodowli który:
a) jest zarejestrowany w Związku oraz wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej (OND),
b) został zakwalifikowany na przeglądzie hodowlanym,
c) posiada świadectwo potwierdzające wyszkolenie :IPO V,IPO,PSO,PWS,
d) ukończył 18 miesięcy,
e) po ukończeniu 12 miesięcy życia został przebadany w kierunku dysplazji ED,HD z wynikiem A lub B
(odczytu i wpisu do rodowodu dokonują wyłącznie lekarze uprawnieni przez ZG Związku Owczarka
Niemieckiego Długowłosego (ZOND),oraz DNA.
f) uzyskał powyżej 15 miesięcy życia wymagane oceny wystawowe na dwóch różnych wystawach.
Psa skreśla się z listy reproduktorów:
a) po wystąpieniu właściciela ze Związku lub skreślenia z listy członków Związku wskutek nieopłacania
składek,
b) po wykluczeniu właściciela ze Związku,
c) dla psa reproduktora nie ustala się limitu wieku.
e) po ukończeniu 12 miesięcy życia została przebadana w kierunku dysplazji ED,HD z wynikiem A lub
B (odczytu i wpisu do rodowodu dokonują wyłącznie lekarze uprawnieni przez ZG Związku Owczarka
Niemieckiego Długowłosego (ZOND),oraz DNA.
3. Do hodowli kwalifikują oceny z wystaw wyłącznie organizowanych przez ZOND.
Psy – ocena doskonała.
VI PSY UŻYTKOWE
§ 11
1. Za użytkowe uznaje się psy i suki : wyszkolone wg regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd
Główny, oprócz PT oraz psy ratownicze, przewodników niewidomych, służbowe policji, wojska itp.
2. Wyłącznie takie psy mogą brać udział na wystawach w klasach użytkowych.
VII OBOWIĄZKI HODOWCY
§ 12
Hodowca ma obowiązek:
a) otoczyć sukę opieką, zapewnić higieniczne warunki utrzymania i pielęgnacji, właściwie żywić,
chronić przed przypadkowym kryciem, poddawać szczepieniom ochronnym,
b) doprowadzić sukę na przegląd hodowlany i na żądanie Związku,
c) zwracać się o skierowanie do reproduktora którym zamierza kryć sukę,
d) przestrzegać zasady-dwie kolejne cieczki, krycie-cieczka, przerwa,
e) kryć wyłącznie reproduktorem do którego otrzyma się pisemne skierowanie-wyboru dokonuje
hodowca,
f) w razie zamierzonego krycia suki za granicą należy otrzymać na to zgodę Związku, a od właściciela
reproduktora uzyskać zgodę na kopulację w takiej formie, jaka jest przyjęta w danym kraju: fotokopię
lub kserokopię rodowodu reproduktora należy złożyć w Związku,
g) po oszczenieniu się suki należy zgłosić miot podając datę i liczbę narodzonych szczeniąt, pobrać
kartę miotu,
h) po ukończeniu przez szczenięta 5 tygodni życia należy złożyć w Związku wypełnioną kartę miotu,
i) po ukończeniu przez szczenięta 6 tygodni życia poddać je kontroli i oznakowaniu, w chwili
znakowania szczenięta powinny być zaszczepione i kilkakrotnie odrobaczone,
j) komisyjne stwierdzenie niezadawalającej kondycji miotu lub poszczególnych szczeniąt powoduje
wstrzymanie wydania rodowodów do czasu ich poprawy,
k) matka szczeniąt podlega ocenie komisji i należy ją pokazać przy znakowaniu i przeglądzie miotu,
l) umożliwiać i ułatwiać komisji kontrolę hodowli,
m) komisja przeprowadza jedną, a w uzasadnionych przypadkach dwie kontrole miotu. Hodowca
pokrywa koszty dojazdu komisji,
n) wydawać nabywcą szczenięta oznakowane ,wraz z rodowodami nie wcześniej niż po ukończeniu 8
tygodni,
o) powiadomić o urodzeniu się szczeniąt martwych i z wadami,
p) zwrócić nabywcy należność za szczenięta z wadami dyskwalifikującymi, potwierdzonymi przez
komisję, a widocznymi dla hodowcy w momencie sprzedaży,
q) uregulować we właściwym terminie zobowiązania w stosunku do właściciela reproduktora.
VIII OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA REPRODUKTORA
§ 13
Właściciel reproduktora ma obowiązek:
a)otoczyć opieką psa, zapewnić higieniczne warunki utrzymania, pielęgnacji i żywienia, poddawać
szczepieniom ochronnym, utrzymywać w odpowiedniej kondycji, nie dopuszczać do przypadkowego
krycia,
b) doprowadzić na przegląd hodowlany w celu zakwalifikowania jako reproduktora, a na żądanie
doprowadzić celem ustalenia stanu odżywienia i utrzymania,
c) psa używać wyłącznie do krycia suk ze skierowaniem,
d) po kryciu suki złożyć w Związku w ciągu 14 dni odcinek karty kopulacji,
e) pobierać ekwiwalent za krycie wg regulaminu lub na podstawie pisemnej umowy z hodowcą,
f) umożliwiać i ułatwiać komisji kontrolę warunków utrzymania.
IX EKWIWALENT ZA KRYCIE
§ 14
Przed dokonaniem krycia właściciel suki i właściciel reproduktora ustalają pisemnie warunki regulacji
należności za krycie wg jednego z niżej podanych wariantów:
Krycie za szczenię:
a) w przypadku pełnego miotu (od 3 do 6 szczeniąt) właściciel reproduktora wybiera jedno szczenię
nie później niż przed ukończeniem 6 tygodnia życia i odbiera je po ukończeniu 7 tygodnia.
Nieodebranie szczenięcia do ukończenia 8 tygodni upoważnia właściciela suki do sprzedania
szczenięcia i wypłacenia właścicielowi reproduktora kwoty równej przeciętnej uzyskanej ze sprzedaży
wszystkich szczeniąt z potrąceniem kosztów żywienia szczenięcia za okres od dnia ukończenia 7
tygodni życia do dnia sprzedaży.
b) Po urodzeniu się jednego szczenięcia właściciel reproduktora otrzymuje ekwiwalent pieniężny w
wysokości 1/3 przeciętnej wartości szczenięcia.
c) Po urodzeniu się dwóch szczeniąt właściciel reproduktora otrzymuje ekwiwalent pieniężny w
wysokości 1/2 wartości szczenięcia.
Krycie za średnią wartość jednego szczenięcia:
Właściciel reproduktora otrzymuje średnią wartość jednego szczenięcia po sprzedaniu wszystkich
szczeniąt danego miotu. Należność powinna być uregulowana w ciągu 3 miesięcy od daty urodzenia
szczeniąt. W przypadku urodzenia się jednego lub dwóch szczeniąt stosuje się postępowanie jak pkt.
1 b lub 1c.
Krycie za ekwiwalent pieniężny:
Po dokonaniu krycia właściciel suki wypłaca właścicielowi reproduktora sumę uzgodnioną przed
kryciem, przy czym kwota nie podlega zwrotowi bez względu na wynik krycia.
X DOKUMENTACJA HODOWLANA
§ 15
Karta kopulacji oraz karta miotu są podstawą do wystawienia rodowodów po ukończeniu przez
szczenię 6 tygodni.
§ 16
Właściciel szczenięcia po złożeniu ważnej metryki organizacji honorowanej przez ZOND otrzymuje
rodowód Związku.
§ 17
Rodowód psa i suki wystawiony przez zagraniczną organizację kynologiczną musi być przedłożony
Zarządowi Głównemu do nostryfikacji. Rodowód zagraniczny po wpisaniu treści do PKROND i
opatrzeniu numerem wpisu zwraca się go właścicielowi.
§ 18
Zmiana właściciela psa lub suki musi być odnotowana w rodowodzie przez Zarząd.
§ 19
O padnięciu psa lub suki właściciel ma obowiązek zawiadomić Zarząd Główny.
§ 20
O zagubieniu rodowodu właściciel psa lub suki zawiadamia Związek i umieszcza ogłoszenie w
internecie lub miejscowej prasie, podając opis zaginionego dokumentu. Związek po przedstawieniu
ogłoszenia unieważnia zagubiony dokument i wydaje nowy z adnotacją „duplikat”.
§ 21
Za nieprzestrzeganie ustalonych w paragrafie 12 obowiązków hodowcy Zarząd może odmówić
wydania rodowodów szczeniąt określonego miotu lub wydać zakaz krycia suki na okres nie krótszy niż
1 rok. Wymienione sankcje mogą być stosowane łącznie. Za nieprzestrzeganie przez właściciela
reproduktora obowiązków wymienionych w paragrafie 13 Zarząd może wydać zakaz używania
reproduktora do krycia przez okres nie krótszy niż 1 rok lub skreślić psa z listy reproduktorów.
§ 22
Po wykluczenia członka ze Związku psy i suki stanowiące jego własność podlegają skreśleniu z rejestru
Związku i nie mogą być przerejestrowane na inną osobę. Skreślenia dokonuje Zarząd Główny. W
okresie czasowego zawieszenia w prawach Członka Związku posiadane przez niego psy i suki nie
mogą bez zgody Zarządu Głównego być przerejestrowane na innego Członka Związku i używane do
hodowli oraz brać udziału w wystawach, konkursach i pokazach.
XI POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 23
W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych dobrem hodowli, decyzje wykraczające poza zakres
ustalonych w Regulaminie podejmuje Zarząd Główny na wniosek zainteresowanego a poparty przez
Przewodniczącego Zarządu Głównego.
§ 24
Z dniem 01 stycznia 2013 wprowadza się obowiązek wystawiania na wystawach związkowych suk
hodowlanych,reproduktorów związkowych przynajmniej raz w roku.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.03.2012 roku.