REGULAMIN ASYSTENTÓW

REGULAMIN ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH
§ 1
Regulamin Związku Owczarka Niemieckiego Długowłosego obowiązuje:
1. na wystawach.
2. przeglądach hodowlanych.
3. próbach pracy.
4. przeglądach miotów.
§ 2
Sędzią kynologicznym może zostać asystent kynologiczny ZOND po spełnieniu wymogów formalnych
ze znajomości regulaminów, posiadający wiedzę w zakresie kynologii, oraz pozytywnie zdany egzamin
przed Zarządem Głównym Związku Owczarka Niemieckiego Długowłosego.
§3
Asystentem kynologicznym może zostać członek ZOND wykazujący zainteresowanie kynologią, oraz
posiadający pozytywną opinię jako członek, hodowca i czynny wystawca. Decyzję o powołaniu
asystenta na sędziego stażystę podejmuje ZG.
ASYSTENCI KYNOLOGICZNI
1. Asystenci kynologiczni dzielą się na:
a) asystenta od eksterieru.
b) asystenta od prób pracy.
§ 4
1. Kandydaci na asystentów mogą ubiegać się o status asystenta zgodnie z wymogami określonymi w
§ 3.
2. Kandydat zobowiązany jest:
– ukończyć kurs organizowany przez ZG.
– zdać teoretyczny egzamin pisemny dotyczący wiedzy kynologii, przed komisją w składzie: ZG i lekarz
weterynarii.
– wykazać się znajomością statutu i regulaminów związku.
Asystent po zdanym egzaminie otrzymuje indeks, w którym sędziowie potwierdzają uczestnictwo w
wystawach i próbach pracy.
§ 5
Obowiązki asystenta:
– asystent ma obowiązek uczestniczenia w pracach na rzecz Związku.
– asystent ma obowiązek przestrzegania zasad etyki i norm dobrych obyczajów.
§ 6
Asystent nie ma prawa:
– uczestniczyć jako asystent na wystawie w innych organizacjach ,bez zgody ZG.
– krytykować publicznie pracy sędziego ringowego. – wpływać na decyzję sędziego ringowego
(zostanie zawieszony i usunięty z ringu).
– używać niecenzuralnych słów w stosunku do sędziego i wystawców.
§ 7
Asystentom nie przestrzegającym regulaminu dopuszczających się uchybień w § 5 i § 6 ZG może
udzielić:
– upomnienia.
– zawieszenia na czas określony.
– nagany.
– skreślenia z listy asystentów.
§ 8
Staż asystencki.
1. Staż asystenta rozpoczyna się od chwili:
– pozytywnie zaliczonego egzaminu.
– otrzymania indeksu asystenta.
§ 9
Sędzia stażysta
1. Asystent może ubiegać się o tytuł sędziego stażysty po:
– przynajmniej 6 krotnym uczestniczeniu na wystawie w ringu (potwierdzenie w indeksie).
– przynajmniej 4 krotnym uczestniczeniu przy próbach pracy (potwierdzenie w indeksie).
Asystent nie otrzymuje zwrotu poniesionych kosztów związanych z dojazdem.
Regulamin obowiązuje od dnia 10-04-2015r.