REGULAMIN PSO

REGULAMIN EGZAMINÓW PSA SPECJALISTYCZNO OBRONNEGO PSO-300 PKT
A/Praca węchowa 50pkt.
1.Szukanie zgubionego przedmiotu w terenie 30pkt
Przewodnik z psem zgłasza się do sędziego, okazuje przedmiot do schowania oraz informuje sędziego
jak zachowuje się pies przy znalezionym przedmiocie (aportuje,oszczekuje, wskazuje, waruje,)
następnie
Przewodnik z psem podchodzi do miejsca ,w którym ma się odbyć próba ,przyjmuje postawę
zasadniczą z psem siedzącym przy lewej nodze i rozpoczyna ćwiczenie.
Maszerując z psem przy nodze po przejściu 4m upuszcza nie postrzeżenie przedmiot po przejściu 15
m wykonuje zwrot w prawo, po następnych 15 m zwrot w lewo i po dalszych 15 m zwrot w tył.(tak
zwana zetka)
Zatrzymuje się w postawie zasadniczej i daje komendę „szukaj-naprzód” ze wskazaniem kierunku
ręka wysyła psa na przeszukanie terenu. Pies powinien szybko odbiec od przewodnika i przeszukać
teren chętnie i z zainteresowaniem . Odnajdując znaleziony w terenie przedmiot , pies może
oszczekać, przynieść go do przewodnika lub wskazać przez pozostanie przy nim. Psa oszczekującego
przedmiot ocenia się na równi z psem przynoszącym przedmiot do przewodnika.
Przy ocenie bierze się pod uwagę, czy praca psa jest samodzielna, szybka i skuteczna, a teren został
przeszukany i przedmiot odnaleziony.
2.Rozpoznanie przedmiotu przewodnika spośród przedmiotów obcych / 20 pkt.
Przewodnik z psem idącym luzem przy nodze, podchodzi do sędziego, zatrzymuje się i pokazuje
przedmiot przeznaczony do rozpoznania. Na polecenie sędziego zbliża się do miejsca próby i staje w
odległości trzech metrów od miejsca gdzie uprzednio zostało rozłożonych 5-6 podobnych
przedmiotów.
Robi w tył zwrot, zostawia psa w pozycji „siad” i kładzie swój przedmiot między rozłożone
przedmioty.
Następnie wraca do psa, ponownie robi z psem w tył zwrot i daje mu do na węszenia rękę lub własny
przedmiot z komendą „Wąchaj”.
Po na węszeniu wysyła psa w kierunku ułożonych do rozpoznania przedmiotów dając komendę
„Wąchaj-aport” i wskazując kierunek ręką.
Pies powinien pobiec do leżących na ziemi przedmiotów, węszyć je, a po samodzielnym rozpoznaniu
podnieść przedmiot przewodnika i na komendę „do mnie”, szybko wrócić z aportem i usiąść przed
przewodnikiem.
Po oddaniu aportu, na komendę słowną „noga” pies powinien obiec przewodnika z prawej strony i
usiąść przy jego lewej nodze. Pies może też przybiec od razu do nogi przewodnika.
B/Posłuszeństwo 150 pkt.
Wskazówki ogólne.
Ćwiczenia z posłuszeństwa zmierzają do ustalenia w jakim stopniu pies podporządkowuje się
poleceniom swego przewodnika. Wszystkie ćwiczenia z posłuszeństwa odbywają się z psem
zwolnionym ze smyczy, podejście do ćwiczenia i odejście po zakończeniu ćwiczeń również. Smycz w
czasie ćwiczeń z posłuszeństwa należy mieć przewieszoną przez siebie z lewa na prawo.
Używanie rozkazu „do nogi” lub „noga” dozwolone jest.
-przy każdym zatrzymaniu się,
-ruszaniu z miejsca,
-zmianie kierunku i tępa ruchu /marsz, bieg/.
Niedozwolone jest wpływanie na psa podwójnymi rozkazami, oraz używanie ich wielokrotnie.
Każde ćwiczenie zaczyna się i kończ przyjęciem przez przewodnika postawy zasadniczej to
znaczy,przewodnik stoi w postawie na baczność, a pies bez smyczy siedzi przy jego lewej nodze. Przy
każdym zatrzymaniu się przewodnika pies przyjmuje postawę „siad” przy nodze. Za każdy popełniony
błąd lub niedokładne wykonanie ćwiczenia, obniża się o punkty karne podane w tabeli zamieszczonej
w postanowieniach ogólnych.
1. Chodzenie przy nodze bez smyczy 20 pkt.
Przewodnik z psem podchodzi do sędziego i melduje się w ten sposób jak w pracy węchowej.
Pies siedzi przy lewej nodze przewodnika.
Przewodnik z psem odchodzi na wskazane miejsce, przyjmuje postawę zasadniczą z psem siedzącym
przy lewej nodze i rozpoczyna ćwiczenia.
Maszeruje z psem przy nodze 40m po oznaczonej trasie.
Po przejściu 10m wykonuje zwrot w prawo, 20m zwrot w lewo i na 30-tym metrze w tył zwrot.
Tą samą trasą wraca do pozycji wyjściowej, wykonując jak uprzednio, wszystkie zwroty.
Po przejściu do miejsca wyjściowego, przyjmuje postawę zasadniczą i wykonuje to samo ćwiczenie w
lekkim biegu.
Pies powinien iść z przewodnikiem chętnie, utrzymując kontakt wzrokowy, posuwając się stale przy
jego lewej nodze, nie wysuwając barku przed kolana.
Wybieganie w przód, pozostawanie w tyle oraz odchodzenie od nogi, jest błędem. Przy zatrzymaniu
się przewodnika, pies powinien natychmiast usiąść.
W czasie ćwiczenia należy oddać dwa strzały z pistoletu startowego lub korkowca z odległości
dwudziestu metrów.
Pies powinien zostać na strzał obojętny. Pies, który nie pozostał obojętny na strzał, otrzymuje 4-8
punktów karnych,
Opuszczanie przewodnika w czasie oddawania strzałów 20 pkt karnych.
2. Przychodzenie do nogi na komendę 10 pkt.
Przewodnik daję psu komendę „siad-zostań” następnie maszeruje 15m robi w tył zwrot i przywołuje
psa do nogi. Może on w tym celu użyć znaku wzroko-wego lub wydać komendę słowną. Pies
powinien natychmiast przybiec najkrótszą drogą do przewodnika i przyjąć wskazaną pozycję przy jego
lewej nodze. Obecność innych psów na terenie próby nie stanowi przeszkody.
3 .Siad, waruj, oraz komendy słowne i na znaki 20 pkt.
Przewodnik staje w pozycji zasadniczej z psem przy nodze podaje słowną komendę waruj i siad
,następnie podaje psu komendę siad-zostań maszeruje 10 m, robi w tył zwrot, powtarza te same
pozycje używając wyłącznie znaków.
4. Aportowanie przedmiotu 10 pkt.
Przewodnik na polecenie sędziego wyrzuca przed siebie przedmiot „aport” ustalonego wzoru na
odległość 10 m.
Pies w tym czasie powinien siedzieć spokojnie, bez smyczy przy nodze przewodnika.
Na jednorazowy rozkaz (aport), pies powinien szybko pobiec po wyrzucony przedmiot i na komendę
„do mnie” natychmiast przynieść go i usiąść przed przewodnikiem. Po odebraniu aportu przez
przewodnika, na komendę „noga” pies powinien usiąść przy lewej nodze przewodnika. Pies może
również na komendę „noga” przybiec do nogi przewodnika. Przy ocenie zwraca się uwagę na
dokładność aportowania, oraz wytrzymywanie psa w czasie wyrzucania aportu. Pies nie może gryźć
aportu, upuszczać go na ziemię, ani się z nim bawić. Za każde nie poprawne wykonanie elementu
ćwiczenia stawia się punkty karne.
5. Pokonywanie kładki 10 pkt.
Przewodnik z psem podchodzi do kładki,przyjmuje postawę zasadnicza, na polecenie sędziego daję
psu komendę kładka i rusza do przodu. Pies wchodzi na kładkę, a przewodnik idzie obok,pies
powinien iść równo z przewodnikiem i po przejściu kładki przewodnik daje psu komendę siad przy
nodze. Pies powinien pokonać kładkę wolno i pewnie, dopuszcza się powtórzenie ćwiczenia za pięć
punktów.
6. Pokonywanie drabin 15pkt.
Przewodnik z psem podchodzi do drabiny, przyjmuje postawę zasadniczą na polecenie sędziego daje
psu komendę drabina-naprzód, pies wchodzi na drabinę a przewodnik idzie obok. Po zejściu psa z
drabiny przewodnik daje psu komendę siad przy nodze. Pies powinien iść po drabinie pewnie i
równo. Za dodatkowe komendy dopingujące psa są punkty karne.
7.Aportowanie przedmiotu przez przeszkodę o wysokości 1 m 10 pkt.
Przewodnik z psem podchodzi do przeszkody, zatrzymuje się przed nią na cztery kroki daję psu
komendę „siad”, następnie wyrzuca przedmiot za przeszkodę. Na jednorazową komendę
„przeszkoda-aport” pies powinien skoczyć przez przeszkodę i wrócić tą samą drogą z aportem w
pysku i usiąść przed przewodnikiem. Po odebraniu aportu, pies powinien przyjąć pozycję siedzącą
przy lewej nodze przewodnika. Dopuszczalne jest przejście psa bezpośrednio do nogi. Jeżeli pies nie
przeniesie aportu, lub przeniesie go omijając przeszkodę, ćwiczenie traktuje się jako nie wykonane 0
pkt.
Dopuszcza się możliwość powtórzenia próby z potrąceniem pięciu punktów karnych.
8.Pokonanie przeszkody o wysokości 1,60 m 15 pkt.(wdrapywanie się).
Przewodnik z psem przyjmuje postawę zasadniczą 4-5 kroków przed przeszkodą, na jednorazowy
rozkaz „przeszkoda” pies powinien pokonać przeszkodę. Na rozkaz słowny z powrotem powinien
pokonać przeszkodę i usiąść przy lewej nodze przewodnika. Ćwiczenie wykonane tylko w jedną
stronę traktuje się jako nie wykonane. Zezwala się na jednorazowe ,powtórzenie z potrąceniem
pięciu punktów karnych.
9 Czołganie 10pkt.
Przewodnik podchodzi z psem do oznaczonego miejsca, zatrzymuje się i daje psu rozkaz słowny
przyjąć pozycję warującą. Przewodnik idzie w lini prostej 15 kroków, zatrzymuje się i odwraca się
twarzą do psa. Na rozkaz słowny „czołgaj” lub znak optyczny pies powinien czołgać się do
przewodnika, na rozkaz ” noga” pies powinien usiąść przy lewej nodze przewodnika.
Czołganie powinno być płaskie – przyziemne.
Czołganie z uniesionym tułowiem minus dwa punkty karne.
Czołganie przy ciągłym powtarzaniu znaku optycznego punkty karne, za niepoprawne wykonanie
elementu ćwiczenia punkty karne.
10. Nie przyjmowanie podrzuconego pokarmu 15 pkt.
Na polecenie sędziego, przewodnik wiąże psa do drzewa lub palika i po wydaniu komendy „zostań”,
oddala się od psa tak, aby pies go nie widział. Na polecenie sędziego do psa podchodzi pozorant,
ubrany po cywilnemu i usiłuje podać psu z ręki kawałek mięsa, kiełbasy lub inny smakołyk. Jeżeli pies
nie weźmie podanego z ręki smakołyku,wówczas pozorant rzuca smakołyk na ziemię i odchodzi w
kierunku wskazanym przez sędziego. Ćwiczenie uważa się za wykonane, jeżeli pies nie podjął
pokarmu od osoby obcej z ręki lub podrzuconego na ziemię. Jeżeli podrzucony pokarm podjął
otrzymuje 0 pkt.
11.Pozostawienie w pozycji siad lub waruj pod nieobecność przewodnika do trzydziestu minut 15 pkt.
Do ćwiczeń z posłuszeństwa meldują się dwaj przewodnicy z psami. Jeden z przewodników idzie na
wyznaczone miejsce, daję psu komendę waruj lub siad zostań, odchodzi od psa na odległość 50m i
chowa się. Drugi przewodnik z psem rozpoczyna ćwiczenia posłuszeństwa. Pies pozostający bez
przewodnika może zmieniać pozycję z siad na waruj lub odwrotnie,lecz nie wolno mu się
przemieszczać.
C/Obrona 100 pkt.
1.Pilnowanie przedmiotu 15pkt.
Przewodnik we wskazanym miejscu daję psu komendę waruj, kładzie przed psem przedmiot podaje
komendę „zostań-pilnuj”, i odchodzi od psa na odległość 30m i chowa się. Następnie pozorant
podchodzi do psa mija go w odległości 1m, zawraca i mijając go sięga po przedmiot. Pies powinien
zaatakować natychmiast i szybko wrócić do przedmiotu wykazując zainteresowanie przedmiotem
mając z nim bliski kontakt. Pozorant powtarza tę próbę jeszcze raz, psu nie wolno atakować
pozoranta gdy ten mija go spokojnie nie wykazując zainteresowania przedmiotem.
2.Obrona przewodnika w czasie niespodziewanego napadu /rewizja/ 25 pkt.
Przewodnik z psem na smyczy przy nodze idzie w kierunku wskazanym przez sędziego. Pies jest w
kagańcu metalowym. Ukryty pozorant napada nagle na przewodnika z przodu i zamierza się na niego
z kijem. Pies powinien bez rozkazu rzucić się na napastnika.
Na sygnał sędziego /10sek/ przewodnik podaję komendę puść, pies powinien zaprzestać ataku.
Przewodnik odchodzi trzy kroki przywołuje psa do nogi poleca pozorantowi podnieść ręce do góry
daje psu komendę siad-zostań podchodzi do pozoranta z tyłu i rewiduje go. Po rewizji cofa się trzy
kroki i przywołuje psa do nogi. W czasie rewizji pies powinien siedzieć i obserwować napastnika. Przy
ocenie bierze się pod uwagę czy atak psa jest pewny, zdecydowany i skuteczny, oraz zachowanie się
psa wobec spokojnie stojącego pozoranta. Punkty karne w tabeli błędów.
3.Pościg i zatrzymanie napastnika 20pkt.
Przewodnik trzyma psa za obrożę ,a pozorant podejmuje ucieczkę. Po przebiegnięciu 15 kroków na
polecenie sędziego wysyła przewodnik psa, który ściga pozoranta w celu uniemożliwienia mu dalszej
ucieczki.
Pies powinien dogonić pozoranta i zatrzymać mocnym chwytem. Po 10 sek przewodnik podbiega do
psa i wydaję komendę puść, a następnie komendę noga.
4.Atak na psa z kijem w trakcie pościgu 30 pkt.
Przewodnik przytrzymuje psa za obrożę. Pozorant inicjuje ucieczkę. .Po przebiegnięciu 30 kroków, na
polecenie sędziego przewodnik zwalnia psa, który ściga pozoranta w celu uniemożliwienia mu dalszej
ucieczki. Kiedy pies pokona połowę odległości na polecenie sędziego pozorant robi zwrot w tył.
Pozorant z witką w ręce biegnie naprzeciwko psa i groźnymi ruchami płoszącymi atakuje psa i próbuje
go nastraszyć, jednak bez uderzenia. Pies ma natychmiast mocno chwycić. Po 10 sek. na polecenie
sędziego przewodnik podbiega do pozoranta wydaje psu komendę puść a następnie noga.
5.Odwaga i nieufność pod nieobecność przewodnika 10 pkt.
Przewodnik przywiązuje psa w kagańcu we wskazanym miejscu odchodzi od psa i chowa się w
miejscu wskazanym przez sędziego. Następnie do psa podchodzi osoba obca i przemawiając łagodnie
stara się psa pogłaskać. Pies powinien przyjąć zdecydowanie nieufną i groźną postawę, w celu
odstraszenia intruza.
Punkty karne
Praca węchowa:
– słabe zainteresowanie psa przeszukiwaniem terenu 2-7 pkt.
– naprowadzanie psa do aportu 5 pkt.
– niezgodne ze zgłoszonym przez przewodnika zachowaniem się psa przy przedmiocie 3 pkt
– podjęcie przez psa zwodniczego przedmiotu, puszczenie go i rozpoznanie właściwego 2pkt.
– bawienie się i gryzienie, oraz upuszczanie na ziemię wybranego przedmiotu 2 pkt.
– powtórzenie ćwiczenia „rozpoznanie przedmiotu” 5 pkt.
Za każdy inny błąd niewymieniony wyżej 1 pkt.
Posłuszeństwo:
– każde niepoprawne wykonanie elementu ćwiczenia 1-2 pkt.
– wydanie podwójnej komendy słownej i znaku wzrokowego 2 pkt.
– wyraźny doping przy wykonywaniu ćwiczenia 5 pkt.
– bawienie się i gryzienia koziołka albo wypuszczenie go 2-4 pkt.
– lekka bojaźń na odgłos strzałów i huków 8pkt.
– opuszczenie przewodnika w czasie strzału /każdorazowa/ 20 pkt.
– powtórzenie przeskoku przez przeszkodę lub ścianę 5 pkt.
– czołganie się z uniesionym tułowiem lub z podnoszeniem się /każdorazowo/ 1-2 pkt.
– podjęcie podrzuconego lub podarowanego pokarmu 15 pkt.
– wyraźne wyprzedzanie przewodnika na kładce 2 pkt.
– słabe pokonywanie drabiny 2 pkt.
– zsuwanie się ze szczebli 2-5 pkt.
– wskakiwanie na drabinę 2 pkt.
– wejście na drabinę bez zejścia 7 pkt.
– przemieszczanie się przy waruj-siad na czas /każdorazowo/ 2 pkt.
– za każdy inny nie wymieniony błąd 1 pkt.
Obrona:
– atakowanie pozoranta podczas rewizji 1-5 pkt.
– osaczenie pozoranta w czasie napadu na przewodnika 10pkt.
– niezdecydowany atak i obrona przewodnika w czasie napadu 1-5 pkt.
– niechęć w pościgu i brak zainteresowania pozorantem 20 pkt.
– osaczenie i oszczekiwanie pozoranta nacierającego na psa i mocne chwytanie go po zaprzestaniu
przez niego natarcia 7 pkt.
– bieg pełną szybkością na nacierającego pozoranta, zwolnienie biegu w zasięgu kija i mocne
uchwycenie pozoranta 3 pkt.
– zatrzymanie się w czasie pościgu za pozorantem przy wyrzuconym przez niego przedmiocie i
podjęcie dalszego pościgu na rozkaz przewodnika 5 pkt.
– oszczekiwanie i osaczanie pozoranta w czasie pościgu 10pkt.
– osaczenie i oszczekiwanie pozoranta mimo zaprzestania ataku na psa 15 pkt.
– miękki niezdecydowany atak i chwyt w trakcie ataku na psa w pościgu 5 pkt.
– pogłaskanie psa pod nieobecność przewodnika 10 pkt.
– cofanie się psa przy badaniu nieufności 1-5 pkt.
– atakowanie pozoranta spokojnie idącego przy pilnowaniu przedmiotu /każdorazowa/ 1pkt.
– niedokładne zaznaczenie przedmiotu przy pilnowaniu /każdorazowo/ 2 pkt.
– za każdy inny nie wymieniony błąd 1-2 pkt.
można też pobrać
ZOND zachęca do pracy ze swoimi pupilami, ruch z naszymi pociechami na świeżym powietrzu
wpływa korzystnie na zdrowie psiaczków jak i nasze,życzymy wytrwałości i sukcesów.